Apratima is one of the Saptarṣi (Saptarshi; the legendary seven sages) in the third Sāvarṇi (Savarni)Manvantara.