Asaṁkhyeya (Asamkhyeya) is one of the names of God Viṣṇu (Vishnu) as mentioned in Viṣṇusahasranāmastotra (Vishnusahasranamastotra; Hymn of the Thousand Names of God Vishnu).