God Viṣṇu (Vishnu), incarnated Himself as Dhanvantarī (Dhanvantari), and manifested the knowledge of Āyurveda (Ayurveda; the knowledge of life or longevity).