Avarīyāna (Avariyana) is one of the sons of Sāvarṇi (Savarni) Manu, ruler of Bhaviṣyat (Bhavishyat; Future) Manvantara.